Takár György
Tűz és munkavédelem
kockázatelemzés | kockázatértékelés

M U N K A V É D E L E M


Munkabalesetek kivizsgálása

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény (Munkavédelmi törvény, továbbiakban: Mvt.) alapján a munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés, a munkavédelem feltételeinek megteremtése és a megvalósítás módjának meghatározása.
Ennek célja a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzése és az egészséget és biztonságot nem veszélyeztető munkakörülmények megteremtése. A fenti követelmények teljesítése összetett jellegű (műszaki, jogi, egészségügyi, szervezési) ismereteket igénylő tevékenység, döntő hányadának ellátása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.
Mvt. 57. § (1) szerint, a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet) meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel rendelkező munkavállalót köteles kijelölni vagy foglalkoztatni, hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható.
E foglalkoztatás - függetlenül a formájától - nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól.

A munkavédelmi előírások teljesítésére vállalom Megbízó részére és szervezetére, tevékenységére, székhelyére, telephelyére vonatkozóan:


•  Megbízó Munkavédelmi Szabályzatának kidolgozását, annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
•  Munkavédelmi oktatási tematikák elkészítését, Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásának megtartását;
•  Foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtásának figyelemmel kísérését, munkaköri orvosi vizsgálatok rendje szabályozás elkészítését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre;
•  Munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését, értékelését, munkahelyi kockázatértékelés elkészítését, javaslattételt a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedésekre;
•  Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozását, annak folyamatos felülvizsgálatát, a munkakörülmények változása esetén szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;
•  Munkabalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését, munkabaleseti nyilvántartások vezetését;
munkabalesetekkel kapcsolatos munkáltatói kártérítési ügyek előkészítésében való közreműködést;
útibalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését;
•  Munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítését;
•  Gépek, berendezések munkavédelmi dokumentációjának elkészítését, veszélyes gépek munkavédelmi üzembehelyezését.
•  Munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadást, képviseletet.

 

Friss információkról az   "Aktualitások" menü pont alatt kap részletesebb tájékoztatást.

 


Kapcsolat - Elérhetőség


 

Takár György
munkavédelmi technikus
tűzvédelmi főelőadó

TAN-SPEED Bt.

telefon/fax:   +36 28-430-229

mobil:   +36 30-221-5203

email: takar.gyorgy@invitel.hu

cím:
2100. Gödöllő,
Remsey krt. 2. fsz/2

 

www.tuzmunka.hu

 

[  -menü-  ]