Takár György
Tűz és munkavédelem
kockázatelemzés | kockázatértékelés

T Ű Z V É D E L E M


Tűzvédelmi Szabályzatnak

 

A tűzvédelem alapvetően két területre tagozódik, az egyik tűzoltó-mentő tevékenység a másik a megelőző tevékenység.

A mindennapi életben egyre nagyobb jelentőséget kap a megelőző tevékenység, ennek tervezésével, az ésszerű biztonság kialakításával mind több érték (emberi élet, vagyoni érték) menthető meg.

 

 


Az 1996. évi XXXI. törvény ( Tűzvédelmi törvény ) értelmében a tűzmegelőzés feladatrendszere résztvevőkre vonatkoztatva a következő:


1.)  Magánszemélyeknek a tulajdonukban lévő ingatlant, gépet, eszközt, berendezést felhasználásuk, működtetésük előtt az azokra vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat meg kell ismerniük, és be kell tartaniuk.
2.)  Gazdálkodó szervezetek állami,- és önkormányzati intézmények kötelesek gondoskodni egyrészt oktatás, képzés keretén belül a tűzvédelmi szabályok megismertetéséről, másrészt a birtokukban lévő tűzvédelmi eszközök, berendezések, készülékek, felszerelések készenlétben tartásáról, azok üzemképességének, használhatóságának biztosításáról.
A-B-C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel (közép illetve felsőfokú) rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról. (10/2008 (X.30) ÖTM rendelet)

10/2008 (X.30) ÖTM rendelet 6.§

1)  Legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat:
  •  olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben, ahol az egyidejűleg munkát végző személyek száma a 100 főt nem haladja meg,
  •  "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben, a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével.
2)  Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, ahol:
  •  olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezet, helyiség található, amelyben egyidejűleg 50 főnél több személy végez munkát,
  •  olyan "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakasz található, amelyben egyidejűleg 100 főnél több személy végez munkát,
  •  olyan kifejezetten mozgásukban, vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló tűzszakasz található, amelynek befogadóképessége a 100 főt meghaladja,
  •  a "C" tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben egyidejűleg 200 főnél több személy végez munkát.


3.)  Társasházak, amelyek kétszintesnél magasabbak és tíznél több lakást (üdülőegységet) foglalnak magukban, az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról 28/2011 (IX.06) BM rendelet 592.§ (1)


Itt szeretném felhívni azon művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális Intézményvezetők figyelmét, akik irányítása alá tartozó intézményben 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) található, hogy a 2011. március 31.-től Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - a helyiségre vonatkozó megengedett maximális befogadóképességet.


A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként elkészítendő Tűzriadó Terv elkészítésével kapcsolatosan is változások léptek életbe. Erről bővebben az "Aktualitások" menü pont alatt kap részletesebb tájékoztatást.


A tűzvédelmi, tűzmegelőzési előírások teljesítésére vállalom Megbízó részére és szervezetére, tevékenységére, székhelyére, telephelyére vonatkozóan:


  •  Megbízó Tűzvédelmi Szabályzatának kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;

Készítése kötelező:
  -  ötnél több munkavállaló
  -  ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítmény
  -  "A" tűzveszélyességi besorolás
  -  kereskedelmi szálláshely

  •  Megbízó Tűzriadó Tervének (rajzos mellékleteivel együtt) kidolgozását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését;

Készítése kötelező:
  -  "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre
  -  a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre
  -  azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat
  -  kereskedelmi szálláshely
  -  az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

  •  Megbízó székhelyének, telephelyének tűzveszélyességi osztályba sorolását, valamint annak folyamatos felülvizsgálatát, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítését.
  •  Tűzvédelmi oktatási tematikák elkészítését, Megbízó alkalmazásában álló munkavállalók előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatásának megtartását
  •  Tűzoltó eszközök és készülékek felülvizsgálata érvényességének figyelemmel kísérését, a felülvizsgálat elvégeztetését
  •  Tűzoltó készülékek beszerzésének ügyintézése
  •  Tűzveszélyes munka végzése feltételeinek meghatározását
  •  Tűzvédelmi szemlék során a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítését
  •  Villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata érvényességének, tartalmának ellenőrzését, a felülvizsgálat elvégeztetését
  •  Villámvédelmi berendezések szabványossági felülvizsgálata érvényességének, tartalmának ellenőrzését, a felülvizsgálat elvégeztetését
  •  Megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadást, a tűzvédelmi előírások változásának figyelemmel kísérését, javaslattételt a szükséges intézkedésekre
  •  Társasházak Tűzvédelmi Használati Szabályzat elkészítése kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást magában foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél) kötelező

 

Friss információkról az   "Aktualitások" menü pont alatt kap részletesebb tájékoztatást.

 


Kapcsolat - Elérhetőség


 

Takár György
munkavédelmi technikus
tűzvédelmi főelőadó

TAN-SPEED Bt.

telefon/fax:   +36 28-430-229

mobil:   +36 30-221-5203

email: takar.gyorgy@invitel.hu

cím:
2100. Gödöllő,
Remsey krt. 2. fsz/2

 

www.tuzmunka.hu

 

[  -menü-  ]